Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Określenie wielkości rocznego pozyskania w nadleśnictwach oraz innych zadań gospodarczych wynika bezpośrednio z przyjętego w Planie Urządzenia Lasu (PUL) 10-letniego etatu oraz określonych pozostałych zadań gospodarczych.Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.Wielkość etatu ustalana jest na podstawie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,w trakcie tworzenia PUL ustala się wiek rębności drzewostanów, dla każdego gatunku, będący parametrem służącym do obliczania etatu i zwykle zbliżony do minimalnego wieku drzewostanu, w którym rozpoczyna się użytkowanie rębne z uwzględnieniem przyrodniczych i ekonomicznych aspektów gospodarowania.

Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Wiek może być modyfikowany w poszczególnych obrębach leśnych w odniesieniu do lokalnych warunków środowiskowych (produktywności siedlisk, presji zanieczyszczeń, potrzeb ochrony elementów środowiska przyrodniczego itp. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Średnia zasobność drzewostanów Nadleśnictwa Jędrzejów wynosi obecnie ok. 258m3/ha, średni wiek – 66lat, a bieżący przyrost roczny 5,73m3/ha. 

Nadleśnictwo Jędrzejów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 15 tys. ha i pozyskuje rocznie ok 86 tys. m3 drewna

Etat rocznego pozyskania drewna przedstawia się następująco:

  • użytkowania ogółem – 86047m3 w tym :
  • użytkowanie rebne - 50 667m3
  • użytkowanie przedrębne – 35380m3.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich.

Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.