Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Termin ten został usankcjonowany 16.10.1991 roku w celu rozszerzenia wachlarza prawnych form ochrony przyrody. Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i
typów siedlisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne, śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, starorzecza, wychodnie skalne, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Wykaz użytków ekologicznych

Lp.

Numer rejestru RDOŚ

Nr rozporządzenia

/ data utworzenia

Położenie

Powierzchnia

[ha]

Opis obiektu, walory

Przyrodnicze, ograniczenia

i zakazy

Uwagi

oddz. pododdz.

gmina

leśnictwo

Obręb Jędrzejów

1.

111

Rop. Nr 355/2001 Woj. Święt. z dn. 23.11.2001 r.   (Dz. Urz. z dn. 27.11.2001r. Nr 124 poz. 1469) / 2001-11-23

121 d

Jędrzejów

Kanice

0,62

obszar bagna porośnięty karłowatą sosną i brzozą III kl. wieku ze zbiorowiskami roślin charakterystycznych dla    mokradeł i bagien.

 

2.

112

-      -

122 g

Jędrzejów

Kanice

5,75

obszar łąki śródleśnej porośnięty na 30% powierzchni olszą II kl., miejscami osiką II kl., oraz na 20% samosiewem brzozowo-olszowym w I kl. wieku.

 

3.

113

-      -

105A d

105A g

105B a

Jędrzejów

Bizorenda

0,76

0,31

1,15

å = 2,22

obszar terenów skalnych z roślinnością kserotermicznych muraw o charakterze stepowym, porośnięty karłowatą sosną I i II kl. wieku.

 

 

Łącznie obręb

         8,59

Obręb Nagłowice

4.

108

Rop. Nr 355/2001 Woj. Święt. z dn. 23.11.2001 r.   (Dz. Urz. z dn. 27.11.2001r.      Nr 124 poz. 1469) / 2001-11-23

168 f

168 h

169 c

169 i

Słupia Jędrz.

Czarny Las

2,01

1,69

4,07

2,15

å = 9,92

obszar śródleśnych: łąki, pastwiska  i bagna ze zbiorowiskami roślin charakterystycznych dla mokradeł    i bagien, porośnięty miejscami olszą II i IV kl. wieku oraz brzozą III i IV kl. wieku.

 

5.

109

-      -

41 g

41 h

41 i

41 j

41 k

41 m

42 g

42 k

Nagłowice

Oksa

0,86

0,50

1,68

0,14

0,21

1,90

1,65

1,48

å = 8,42

obszar śródleśnej łąki i bagna ze zbiorowiskami roślin charakterys-tycznych dla mokradeł i bagien, porośnięty miejscami olszą, osiką, brzozą III kl. wieku.

 

6.

110

-      -

125 a

125 c

125 d

125 g

Nagłowice

Cierno

0,01

0,08

3,02

1,54

å = 4,65

     obszar łąki śródleśnej.

 

 

Łącznie obręb:

22,99

 

Razem w Nadleśnictwie:

31,58