Wydawca treści Wydawca treści

Pominiki przyrody

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych).

Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

Ochrona pomnikowa nie powinna polegać jedynie na ochronie starych drzew, krzewów, form skalnych itd., ale powinna obejmować również wszystkie związane z nimi organizmy i dynamiczne procesy, którym te obiekty nieustannie podlegają.

W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów znajduje się 37 pomników przyrody.

Wśród drzew dominują dęby szypułkowe, ponadto ochroną objęto stare lipy, wiązy, dębybezszypułkowe, jawory, jodły, jesiony, buki, czereśnie, klony zwyczajne, modrzew, w sumie tą formą ochrony objęto 36 drzew. Ochroną pomnikową objęto również jedno źródło „Przeźno".