Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Położenie geograficzne

       Położenie geograficzne lasów Nadleśnictwa Jędrzejów określają współrzędne:

od 50°29'00''  do 50°51'55'' szerokości geograficznej północnej,

od 19°47'30''  do 20°35'15'' długości geograficznej wschodniej.

       Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego   w „Geografii Regionalnej Polski", wyd. II (PWN 2000), obszar lasów Nadleśnictwa Jędrzejów zalicza się do:

  •   megaregionu        –  Pozaalpejska Europa Środkowa (3),
  •   prowincji              – Wyżyny Polskie (34),
  •   podprowincji        – Wyżyna Małopolska  (342),
  •   makroregionu       – Niecka Nidziańska (342.2),

·         mezoregionu  – Płaskowyż Jędrzejowski (342.21),

·         mezoregionu  – Garb Wodzisławski (342.24),

·         mezoregionu  – Dolina Nidy (342.25),

·         mezoregionu  – Garb Pińczowski (342.27),

·         mezoregionu  – Niecka Połaniecka (342.28),

  • makroregionu      – Wyżyna Przedborska (342.1),

·         mezoregionu – Próg Lelowski (342.12),

·         mezoregionu – Niecka Włoszczowska (342.14),

·         mezoregionu – Pasmo Przedborsko-Małogoskie (342.15),

·         mezoregionu – Wzgórza Łopuszańskie (342.16),

  •  makroregionu     –  Wyżyna Kielecka (342.3),

·         mezoregionu  – Przedgórze Szydłowieckie (342.37).

 

 Regionalizacja przyrodniczo-leśna

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach Hodowli Lasu"(2004), lasy Nadleśnictwa Jędrzejówpołożone są w Krainie Małopolskiej (VI);  dzielnicach: Wyżyny Środkowomałopolskiej (VI.9) i Gór Świętokrzyskich 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Rezerwat przyrody GAJ

Rezerwat przyrody GAJ

Rezerwat przyrody „Gaj”– florystyczny rezerwat przyrody w gminie Jędrzejów, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim

Powierzchnia wg aktu powołania: 5,90 ha.

Powierzchnia wg planu ochrony: 6,03 ha.

Rok utworzenia: 1959.

Dokument powołujący: Zarządzenie MLiPD z 19.06.1959 r.; MP. 62/1959, poz. 319;

Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. (Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270).

Numer ewidencyjny: 020.

Plan ochrony rezerwatu: na okres 01.01.1997r. – 31.12.2016r., przedłużony do 2022r.

Rozp. Nr 57/2002 Woj.Święt. z 18.11.2002 r.(Dz.Urz.Woj.Święt. Nr 165 poz. 2058).

Przedmiot ochrony: stanowiska storczyka – obuwika (Cypripedium calceolus), występującego jako element runa leśnego, głównie na siedlisku lasu świeżego (ujęcie typologiczne)          i grądu subkontynelntalnego (ujęcie fitosocjologiczne). Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 9 gatunków roślin naczyniowych prawnie chronionych, spośród których 3 podlega ochronie ścisłej: obuwik pospolity, barwinek pospolity, podkolan biały, a 6 częściowej: kruszyna pospolita, kalina koralowa,  kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska, marzanka wonna, konwalia majowa. Występuje tu również jeden gatunek grzyba chronionego - sromotnik bezwstydny.   Obejmuje on obszar niewysokiego wzniesienia, zbudowanego ze skał węglanowych górnokredowych, głównie margli oraz tereny z nim sąsiadujące, porośnięte lasem. Przeważa roślinność typowa dla grądu sosnowo-dębowego. Kompleks leśny znajdujący się na północy gminy oraz przylegające do niego części terenów wsi Tarszawa i Chorzewa włączone zostały w obręb wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, jako część Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.