Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. Może być ochroną ścisłą lub częściową.


Grzyby, porosty i rośliny chronione.

Źródłami danych dla opracowania wykazu gatunków chronionych są: karty występowania gatunków oraz monitoringu obiektów chronionych, dane uzyskane w trakcie prac taksacyjnych, prac glebowo-siedliskowych, dane terenowe z projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie", dane z Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „Gaj".

Szczegółową lokalizację wszystkich chronionych gatunków zamieszczono w bazie danych opisów taksacyjnych w Nadleśnictwie Jędrzejów.

Mszaki, porosty i grzyby chronione.

W obecnej chwili brakuje informacji o ilości gatunków grzybów, porostów i mszaków jakie występują na tym terenie. Aby zmienić tę sytuację należałoby przeprowadzić specjalistyczne prace badawcze i dokumentacyjne.

Grzyby są zróżnicowaną, liczną pod względem gatunkowym, ale stosunkowo słabo poznaną grupą organizmów. Ze względów praktycznych największą wagę przykłada się do monitorowania grzybów saprofitycznych i pasożytniczych, które mają znaczenie w gospodarce leśnej. Z kolei rozpoznanie współczesnego stanu flory porostów byłoby cennym odzwierciedleniem panujących warunków przyrodniczych i stanu środowiska ze względu na wrażliwość tych organizmów, na czynniki degradujące środowisko przyrodnicze.

Rośliny naczyniowe.

Gatunki roślin naczyniowych, objęte ochroną prawną zlokalizowane w lasach Nadleśnictwa Jędrzejów. Wykaz w/w roślin z lokalizacją, zagrożeniami i statusem ochrony znajduję się w Nadleśnictwie. W przypadku analizy zagrożeń należy mieć na uwadze, że każda zmiana warunków siedliskowych, a także zabiegi gospodarcze prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk gatunków chronionych stanowią potencjalne zagrożenie dla ich istnienia, w szczególności dotyczy to gatunków bardzo rzadkich, unikatowych w skali regionu i kraju, narażonych na wyginięcie.

Zwierzęta chronione.

Na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Jędrzejów prowadzono szereg działań inwentaryzacyjnych dotyczących takich gmin jak Jędrzejów, Nagłowicie, Małogoszcz, Oksa, które ujmowały różne grupy systematyczne w różnym stopniu szczegółowości. Istotnym źródłem wiedzy dotyczącym dokładnych najcenniejszych gatunków o znaczeniu europejskim są wyniki przeprowadzonej w latach 2006-2007 przez Lasy Państwowe wielkoobszarowej inwentaryzacji fauny, flory oraz siedlisk przyrodniczych. Inwentaryzacja ta, choć zakładała pewien stopień uogólnienia, po raz pierwszy  w historii ujęła praktycznie wszystkie grupy systematyczne na znacznym terenie Polski. Dodatkowym źródłem danych o występowaniu gatunków chronionych na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo są badania terenowe z projektu Planu Zadań Ochronnych Obszarów Natura 2000 – „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie", „Ostoja Nidziańska", „Dolina Nidy".

Najlepiej poznaną grupą zwierząt, bytującą na terenie lasów są gatunki łowne, których liczebność jest corocznie inwentaryzowana, a populacja regulowana. Ponadto monitorowaniu podlegają szkodniki owadzie o znaczeniu gospodarczym.

Gatunki zwierząt podlegające ochronie, występujące w zasięgu Nadleśnictwa Jędrzejów usystematyzowano wg gromad: owady i mięczaki; płazy; gady; ptaki; ssaki.

 Ptaki są dobrym wskaźnikiem „stanu zdrowia" ekosystemów i dobrą miarą ogólnej różnorodności biologicznej (Sidło, Błaszkowska, Chylarecki i inni 2004).

Wyodrębniono 140 gatunków ptaków,ochronąścisłą objętych jest 130 gatunków, a częściową 4, ponadto 30, to gatunki zamieszczone w załączniku I Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. Art. 4, pkt. 1 tej dyrektywy mówi, że gatunki wymienione w załączniku I będą objęte szczególnymi środkami ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, mającymi na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarze występowania.

Do największych zagrożeń dla ostoi lęgowych ptaków na opisywanym obszarze należą: zaprzestanie użytkowania łąk; zmiana użytkowania dolin rzecznych i łąkarskich; zmiana układu hydrologicznego rzek; niedostosowanie terminów zabiegów i prac gospodarczych do terminów lęgów; usuwanie starodrzewi oraz drzew dziuplastych w młodszych drzewostanach i na terenach rolniczych; usuwanie wszystkich martwych drzew stojących, zaprzestanie użytkowania zrębami zupełnymi na ubogich siedliskach borów sosnowych, likwidacja nadwodnych zadrzewień i zarośli; płoszenie ptactwa w okresie lęgowym; utrzymywanie wysokiego poziomu drapieżników, głównie lisów, kun i norek itp.

            Na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów znajdują się dwie strefy rozrodu i przebywania ptaków: bociana czarnego oraz bielika. Zasotały ustanowione na mocy Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego odpowiednio ŚR.IV.6631-2/06 z dnia 02.01.2007r. oraz ŚR.IV.6631-89/06 z dnia 16.11.2006r.

Ssaki łowne są najlepiej rozpoznaną grupą systematyczną opisywanego obszaru, informacje dotyczące gatunków i liczebności populacji pochodzą od kół łowieckich, które rokrocznie przeprowadzają inwentaryzację w ramach dzierżawionych obwodów, ich stan i liczebność opisano w elaboracie Nadleśnictwa. Rozpoznanie ilości, miejsc występowania populacji pozostałych gatunków ssaków nie jest dostateczne