Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Łowiectwo według ustawy „Prawo łowieckie" z 1995 roku jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów jest bardzo bogata.

Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki.

Według inwentaryzacji przeprowadzanych co roku przez myśliwych oraz leśników na terenie naszego Nadleśnictwa bytuje ok. 190 sztuk jeleni, 2050 sztuk saren, 380 sztuk dzików, 56 sztuk danieli.
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego Nadleśnictwa to zające, bażanty, kuropatwy, lisy, jenoty, borsuki, kuny oraz licznie reprezentowane ptactwo wodne.

fot. Andrzej Kasica

Przegęszczenie populacji zwierzyny jest szkodliwe zarówno dla zwierzyny jak i ludzi a objawia się m.in. zwiększonymi szkodami w uprawach i płodach rolnych oraz niszczeniem upraw leśnych. By do tego nie dopuścić i zminimalizować ryzyko powstania szkód prowadzi się dokarmianie zwierzyny na specjalnie przygotowanych karmowiskach, poletkach żerowych i zgryzowych oraz realizuje założone plany pozyskania zwierzyny.
Od lat pracownicy Nadleśnictwa współpracują z Komitetem Ochrony Orłów w zakresie ochrony rzadkich ptaków drapieżnych.