Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla Lasu

Nadleśnictwo Jędrzejów w oparciu o Ustawę o lasach i aktualny Plan Urządzania Lasu prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną z uwzględnieniem następujących celów:

  • Zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
  • Ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody
  • Ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym
  • Ochrony wód powierzchniowych i głębinowych,
  • Produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Praca leśników nie polega tylko na pozyskaniu surowca drzewnego ale przede wszystkim na szeroko rozumianym pielęgnowaniu i ochronie lasu. Co roku na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów prowadzi się odnowienia polegające na sadzeniu drzew na powierzchni otwartej i pod osłoną - średnio 169 ha na rok. Odnowienie można podzielić na odnowienie sztuczne, czyli sadzenie sadzonek przez człowieka, oraz odnowienie naturalne, czyli proces samoistnego powstania młodego pokolenia lasu pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Oczywiście proces odnowienia naturalnego lasu aby mógł dojść do skutku musi być „koordynowany" przez pracowników Nadleśnictwa m.in. przez odpowiednie rozluźnienie zwarcia oraz przygotowanie gleby.
Nadleśnictwo bierze również udział w zalesianiu prywatnych gruntów porolnych poprzez sporządzanie planów zalesień oraz dostarczanie do ich wykonania najlepszej jakości materiału sadzeniowego.
Młode pokolenie lasu wymaga pielęgnacji polegającej na wykaszaniu chwastów – traw i roślinności zielnej.

Nadleśnictwo Jędrzejów rokrocznie pielęgnuje ponad 600 ha gleby w uprawach leśnych.

Ponadto w drzewostanie w poszczególnych fazach jego rozwoju wykonujemy cięcia pielęgnacyjne które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w uprawach, czyszczenia późne w młodnikach, trzebieże wczesne w drzewostanie dojrzewającym oraz trzebieże późne w d-stanie dojrzałym.Czyszczenia wczesne rokrocznie wykonujemy na powierzchni około 224 ha, czyszczenia późne na – 177 ha, trzebieże wczesne - 167 ha, a trzebieże późne na 723 ha.

  fot. Andrzej Kasica

Szkółka

Na powierzchni produkcyjnej 7,10 ha szkółki leśnej „Mniszek" produkujemy sadzonki na potrzeby odnowień i zalesień oraz dla klientów prywatnych.

Roczna produkcja waha się w granicach 2,5 mln sadzonek gatunków iglastych i liściastych.

Przeważająca ilość wyprodukowanych sadzonek pochodzi z produkcji tradycyjnej z tak zwanym otwartym systemem korzeniowym. Produkcja prowadzona jest również w korytach Dünemana. Całość produkcji wystarcza na pokrycie własnych potrzeb związanych z odnowieniami oraz potrzeb okolicznej ludności.