Asset Publisher Asset Publisher

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

LASY NADLEŚNICTWA

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Jędrzejów zarządza ponad 15 tys. ha lasów w tym połowę stanowią lasy ochronne.

Lasy Nadleśnictwa Jędrzejów, ze względu na swoje położenie,stanowią element zróżnicowanego,mozaikowatego krajobrazu. Lasy mimo iż również kształtowane działalnością ludzką charakteryzują się najmniejszym stopniem przekształcenia.

Rzeźba terenu Nadleśnictwa ma charakter równinny, miejscami falisty, a w części północnej, północno - wschodniej i południowej pagórkowaty.

To właśnie ta różnorodność i niepowtarzalność umożliwiła utworzenie na tych terenach wielko-przestrzennych form ochrony przyrody takich jak: parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, oraz rezerwaty przyrody i użytki ekologiczne.

Nadleśnictwo Jędrzejów położone jest w zasięgu naturalnego występowania prawie wszystkich gatunków drzew lasotwórczych występujących w Polsce, co bez wątpienia wpływa na wysoki stopień zróżnicowania drzewostanów, a co za tym idzie bogactwo zespołów roślinnych ekosystemów leśnych.
Gatunkami dominującymi w Nadleśnictwie są: sosna pospolita z udziałem 74 % oraz dęby – 10% i olcha – 7%, pozostałe gatunki lasotwórcze to: brzoza, jodła, buk, grab, jesion, klon, modrzew, topola i osika. W drzewostanach Nadleśnictwa można również spotkać gatunki obcych drzew leśnych takich jak daglezja, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, sosna Banksa, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna smołowa.
W kompleksach leśnych z których największe to Tarszawa, Nagłowice i Wojciechów można spotkać wiele chronionych i łownych gatunków zwierząt. W leśnych kniejach można natknąć się na łosia, jelenia, sarnę, dzika, lisa, jenota, orła bielika, bociana czarnego,myszołowy, dzięcioły oraz bobry. W runie leśnym występuje wiele gatunków chronionych takich jak: konwalia majowa, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów,marzanka wonna, bluszcz pospolity, zawilec wielkokwiatowy, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, barwinek pospolity, obuwik pospolity,
podkolan biały, rosiczka okrągłolistna.
Lasy jędrzejowskie są dostępne dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas obcując z przyrodą wsłuchując się w śpiew ptaków i szum drzew.